Elevate Software

KVKK Aydınlatma Metni

 

KVKK Aydınlatma Metni

Genel Bilgiler

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. Ankara/Türkiye merkezli olup yazılımsal ve donanımsal hizmetler ve ürünler sağlamak amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe haiz bir şirket olarak kurulmuştur. Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediği kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermektedir. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Hangi kişisel veriler işleniyor?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. Elevate Bilişim Yazılım A.Ş., “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Özlük Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi” kategorilerine giren kişisel verileri işlemektedir. Elevate Bilişim Yazılım A.Ş., yazılımsal ve donanımsal ürün ve hizmetler sağlamak faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlar ile kişisel verileri işlemektedir:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Yetkili kişi, kurum Ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • Talep / şikayetlerin takibi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. kişisel verileri ilgili kişinin re’sen ve münhasıran bilgilerini girmesi ve sistemlerimize göndermeniz sonucu toplayabilir. Buna örnek olarak, iş başvuru sürecinin ilerlemesi için iletişim kutularına girilen ve gönderilen kişisel veriler gösterilebilir. Ya da, hizmetlerden yararlanmak için müşterilerin iletişim kutucuklarına girdiği ve gönderdiği kişisel veriler örnek olarak gösterilebilir.

Diğer bir bilgi toplama yöntemi otomatik olarak gerçekleştirilen ve veri kayıt sisteminin bir parçası olarak bilgi sistemlerimizden faydalanıldığında toplanan kişisel veri toplama yöntemidir. Bu şekilde toplanan tüm kişisel veriler Teknik verilerdir. Örnek olarak tarayıcı bilgileri, sayfa isteği zamanı gibi veriler gösterilebilir. Bu yöntem websitemize girdiğiniz andan itibaren işlemeye başlar.

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. kişisel verilerinizi hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; Yasal düzenlemeler kapsamında ve kurumun iç faaliyetleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması

 • Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması

 • Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması

 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması

 • Açık rızanızın bulunması

 • halinde kişisel verileri işler

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş., kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş., kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş., kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş., işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitelerini SSL ile korur,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

 • Ransomware ataklarına karşı tedbirler alınmakla beraber malware içeren websitelere erişimi engeller,

 • Antivirus uygulaması ile ağ sistemindeki cihazlar ve içindeki belgeleri korur,

 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş., gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Elevate Bilişim Yazılım A.Ş.tarafından işletilen yazılım ve donanım ürünlerine veya Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Aktarılması Hususu

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarmaktadır. Kişisel verileriniz Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. tarafından mevzuat kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aşağıdaki üçüncü taraflar ile paylaşılabilir;

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları; Bakanlıklar, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Adli Makamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kamu Kurumu veya Kuruluşu niteliğindeki diğer üçüncü taraflar.

 • Herkese açık; Web sitesi, sosyal medya hesapları veya basın yayın yoluyla aktarılan veriler için geçerlidir.

Kişisel verileriniz Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. tarafından yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilierinize İlişkin Haklar

Elevate Bilişim Yazılım A.Ş. nezdindeki veri işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İşlenen Sunucu Log verileri

Websitesini kullanırken tarayıcınızdan otomatik olarak aktarılan ve sunucu sağlayıcıda depolanan sunucu log verileri aşağıdaki gibidir.

 • IP adresi

 • Sayfa isteği tarih ve zamanı

 • Tarayıcı tipi ve versiyonu

 • URL isteği

 • İşletim Sistemi

İletişime Geçin Formu ve Email yoluyla aktrılan kişisel veriler ile alakalı

Tarafımıza iletişim formu ya da email yoluyla gönderilen kişisel veri ve diğer detaylar içeren bilgiler email sunucusu sisteminde depolanmaktadır. İlgili kişinin rızası olmadan kimseyle paylaşılamaz.

Veri Sahibinin Başvuru Usulü

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Elevate Bilişim Yazılım A.Ş.’ye başvurabilir. Bu durumda Elevate Bilişim Yazılım A.Ş., talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edilebilecektir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler ilgili prosedür uyarınca gerçekleştirilir.

Veri Sorumlusu Bilgileri

ELEVATE BİLİŞİM YAZILIM A.Ş.

Adres: Oran Mah. Kudüs Cad. No:1/21-1 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

merhaba@elevateby.com